Builders icons set with work people silhouettes isolated vector illustration

Jestem przedsiębiorcą. Pracuję – nie ryzykuję!

Prowadzenie działalności gospodarczej to duże wyzwanie dla właściciela firmy. Oprócz samodzielności, jaką się musi wykazać, dochodzą jeszcze duże koszty, jakim musi podołać. Nie można też zapominać, że wszelkie wydatki związane z tak zwaną Odpowiedzialnością Cywilną również spoczywają na właścicielu. W razie jakiegoś zdarzenia podczas wykonywania usługi, nie unikniemy konsekwencji finansowych, które mogą sięgać setek tysięcy złotych i doprowadzić do roszczeń windykacyjnych wobec właściciela firmy.
Dużą ilość ryzyk związanych ze świadczeniem usług, możemy przenieść na Towarzystwo Ubezpieczeń, jeśli wykupimy ODPOWIEDNIĄ polisę zabezpieczającą działalność gospodarczą. I nie chodzi tu jedynie o ochronę naszego sprzętu przed kradzieżą czy dewastacją, ale przede wszystkim o ochronę wobec ewentualnych roszczeń, które mogą być następstwem między innymi:

szkody związanej z defraudacją pracownika,
• szkody wyrządzonej nieumyślnie oraz wskutek rażącego niedbalstwa,
• kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców oraz niezbędnych kosztów obrony sądowej,
• szkody w nieruchomościach osób trzecich, z których osoby objęte ubezpieczeniem korzystały na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innego pokrewnego stosunku prawnego,
• szkody wyrządzonej przez podwykonawców osób objętych ubezpieczeniem,
• szkody powstałej po wykonaniu pracy lub usługi wynikłej z nienależytego wykonania zobowiązania,
• szkody wynikłej z działania młotów pneumatycznych, hydraulicznych, kafarów oraz wiertarek udarowych,
• szkody wyrządzonej przez pojazdy niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej,
• szkody wyrządzonej w podziemnych instalacjach lub urządzeniach,
• szkody powstałej w wyniku prowadzenia robót budowlano – montażowych,
• szkody w mieniu przekazanym nam i poddanym obróbce lub innym czynnościom,
• szkody wyrządzonej przez maszyny lub inne urządzenia

Oczywiście nie można przewidzieć wszelkich zdarzeń losowych ale naszym obowiązkiem jest minimalizacja skutków i kosztów, które mogą być przeniesione na nas.
Kodeks Cywilny oraz Ustawa o Prawie Budowlanym reguluje większość kwestii związanych z brakiem odpowiedzialności inwestora, kiedy powierza zakres prac wyspecjalizowanemu wykonawcy:
Na przykład: inwestor, który powierza wykonanie robót budowlanych wyspecjalizowanemu przedsiębiorstwu budowlanemu, nie odpowiada za szkodę wyrządzoną przez jego pracowników przy wykonywaniu zleconych robót (art. 429 kc).

Podczas jednej z rozmów z potencjalnym klientem usłyszałem, że nie potrzebuje on polisy OC działalności gospodarczej gdyż ma zapisy w umowie z klientami, że nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe na urządzeniach powierzonych mu do montażu… Czy zgodziliby się Państwo na współpracę z „budowlańcem”, który nie będzie ponosił odpowiedzialności za powierzone mu mienie, kiedy w grę wchodziłby remont łazienki wraz z montażem drogiej kabiny, wanny z hydromasażem, umywalki itp.?
Koszty takiej polisy zaczynają się od 300 złotych rocznie. Należy dokładnie określić profil działalności i omówić na jakie ryzyka narażony jest właściciel. Inne zakresy będą u właściciela sklepu, inne dla mechanika samochodowego, a inne u właściciela firmy posiadającej ciężki sprzęt: koparki, ładowarki itd.

Prowadzisz sklep?
Budujesz i remontujesz?
Kopiesz i drenujesz?
Dźwigasz albo podnosisz w koszu?
Naprawiasz samochody albo wymieniasz opony?
Prowadzisz salon kosmetyczny albo solarium?

Nie czekaj! Wykup polisę, pracuj bez ryzyka i stań się konkurencyjny dla Usługodawców!

Total
7
Shares